• Category :

Изработване на Общи устройствени планове (ОУП), Подробни устройствени планове (ПУП) и други необходими проекти свързани с изискванията на градоустройствените процедури. Като например: промяна на предназначението на имот; урегулиране на поземлен имот; изменение и корекции на съществуващ кадастрален план; промяна на застрояването на урегулирани имоти;  делби/обединения на имоти и други дейности.